Ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”
Ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”

„Niezwykle istotne jest to, żeby projekty realizowane w ramach programu „Równać Szanse” były początkiem działań, które w Waszej społeczności będą procentowały przez długi czas, a być może również wykreują model działania który zainspiruje innych to bowiem stanowi o najwyższej wartości projektu” – mówił Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy PAFW, który wraz z Arturem Łęgą z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (Realizator Programu) otworzył ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”, w którym udział wzięło około 70 obecnych i byłych koordynatorów projektów realizowanych w ramach programu.

 

 

Pierwszego dnia wydarzenia, które odbyło się w siedzibie Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnicy mieli okazję przysłuchać się rozważaniom profesor Anny Gizy-Poleszczuk na temat barier w udanej współpracy, sposobów ich przezwyciężania oraz wizji uczelni jako olbrzymiego, niewykorzystanego zasobu, który warto wspierać.

 

 

Następnie Rafał Kramza, Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przedstawił trzy wymiary lokalności na przykładzie realizowanych przez FRSI przedsięwzięć – Programu Rozwoju Bibliotek, będącego wspólnym przedsięwzięciem PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, pilotażowego programu PAFW „Nowe Technologie Lokalnie” oraz inicjatywy „Link do przyszłości” finansowanej przez Microsoft i PAFW.

 

W kolejnych dniach spotkania liderzy programu „Równać Szanse” dowiedzieli się m.in. o założeniach i dotychczasowych efektach program „Lokalne Partnerstwa PAFW”, a podczas warsztatów mogli podyskutować, jak budować pozycję w środowisku lokalnym, jak tworzyć partnerstwa lokalne oraz jak definiować dobro wspólne lokalnej społeczności. Wzięli także udział w panelu dyskusyjnym „Czy możliwe jest lokalne współdziałanie? Następnie, po prezentacji zatytułowanej „Nowe technologie dopalaczem w rozwoju lokalnej współpracy”, rozmawiali o e-wolontariacie jako sposobie wyjścia poza kontekst lokalny oraz o świadomym doborze technologii do uprzednio zdefiniowanych potrzeb.

 

Joanna Lempart-Winnicka
Zdjęcia: archiwum PAFW

 

***

 

Celem prowadzonego od 2001 roku programu PAFW "Równać Szanse" jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań. Efekty jedenastu rund programu to przede wszystkim realizacja blisko 1900 projektów, z udziałem ponad 125 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział ok pół miliona osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk. Wiele projektów jest kontynuowanych po zakończeniu finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu.
 

strona programu: www.rownacszanse.pl