LOKALNE PARTNERSTWA PAFW
Trzecie seminarium Pracowni Dobra Wspólnego
Trzecie seminarium Pracowni Dobra Wspólnego

W dniach 30 i 31 maja ponad 30 absolwentów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, będących członkami Pracowni Dobra Wspólnego spotkało się na seminarium w Warszawie. Hasłem przewodnim seminarium były idee i rozwiązania służące działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty są naprawdę imponujące.

Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”
Gmina Wielka Wieś gospodarzem warsztatów programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”

Jesienny cykl warsztatów w programie "Lokalne Partnerstwa PAFW" zakończył się 8 listopada spotkaniem przedstawicieli trzech Partnerstw z gmin Wielka Wieś, Złotoryja oraz Myślenic i Dobczyc. Podczas spotkania, uczestnicy dowiedzieli się jak budować partnerską współpracę w oparciu o efektywną komunikację.

Celem przedsięwzięcia jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów PAFW na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. W podejmowanych działaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną.

Dzięki różnorodnej ofercie programowej PAFW w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie dodatkowej energii obywatelskiej. Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” stwarza beneficjentom takich projektów możliwość podejmowania partnerskich przedsięwzięć wykorzystujących ten potencjał w działaniach przynoszących korzyści członkom lokalnych społeczności, a jednocześnie przyczyniających się do dalszego umacniania lokalnego kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów wielu inicjatyw. Powstają partnerstwa składające się beneficjentów programów PAFW – tworzą oni Grupę Inicjatywną stanowiącą trzon koalicji. Dołączają do niej samorządy, firmy, lokalne media oraz organizacje pozarządowe i instytucje, które dotychczas nie brały udziału w programach Fundacji. Od IV edycji programu, liderami partnerstw mogą być również organizacje uczestniczące w jednym z następujących programów Fundacji: „English Teaching”, „Równać Szanse”, „Szkoła Ucząca Się”, „Liderzy PAFW”, Program Rozwoju Bibliotek oraz „Przemiany w Regionie” (RITA). W realizację projektów zaangażowani są liczni mieszkańcy gmin i wolontariusze.

W trzech pierwszych edycjach programu (w latach 2009-2013) przyznano dotacje inicjatywom zgłoszonym przez 22 partnerstwa. Były one realizowane w 49 gminach różnych regionów Polski. Z udziałem ponad 330 partnerów udało się, między innymi, zmienić regulacje prawne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Żywcu, utworzyć pierwsze młodzieżowe radio internetowe w Nidzicy oraz lokalną, internetową telewizję obywatelską w Grodzisku Mazowieckim, zagospodarować publiczny park w Biłgoraju i stworzyć na jego terenie wspólną przestrzeń dla mieszkańców.

W czwartej edycji programu, która zakończyła się w grudniu 2015 r., dofinansowano projekty ośmiu partnerstw aktywnych na terenie 24 gmin. Dzięki partnerskim działaniom udało się stworzyć powiatowe centrum wolontariatu w Dębicy, grupę rekonstrukcyjną w Stoczku Łukowskim, PKS-y – Przystanki Kulturalno-Społeczne w Ełku oraz Młodzieżowe Rady Sołeckie w Staszowie. W Strachówce powstała „Rzeczpospolita Norwidowska”, w Supraślu organizowano cykliczne kawiarenki obywatelskie, podczas których mieszkańcy zaprojektowali wspólną przestrzeń, w Dolinie Baryczy udało się wypromować lokalny produkt – karpia, a w Trzcielu powróciła tradycja organizacji jarmarków rozmaitości. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu PAFW, partnerstwa te kontynuują podjęte działania oraz pracują nad strategią utrwalania i usamodzielniania rezultatów swoich przedsięwzięć.

 

W V edycji programu, rozpoczętej w 2016 roku, zawiązało się 8 partnerstw działających na obszarze 12 gmin. W ramach realizowanych projektów powstaje między innymi szlak jabłkowy w Warce, sieć miejsc przyjaznych młodzieży na Podkarpaciu, Centrum Aktywności „Wulkan” w Złotoryi oraz Młodzieżowa Straż Leśna w Niemcach.

Łącznie we wszystkich edycjach zawiązało się 38 partnerstw, które swoim zasięgiem obejmują 85 gmin i prowadzą działania z zaangażowaniem blisko 500 partnerów.

 

Program popularyzuje metodę animacji społeczności lokalnych, która wypracowana została we współpracy z ekspertami z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Metoda zaprezentowana została w publikacji "Jak budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie". W wydanej w 2015 roku publikacji „Jak lokalnie budować partnerstwa?” znajdują się natomiast teksty ekspercie na tematy istotne dla zawiązywania koalicji i ich trwałości, zilustrowane przykładami z realizacji projektów. Wzmacnianiu trwałości partnerstw i wymianie doświadczeń służą cykliczne warsztaty regionalne, seminaria oraz elektroniczny biuletyn programu współtworzony przez członków partnerstw.

 

Do absolwentów programu skierowana jest oferta pod nazwą „Pracownia Dobra Wspólnego”, której celem jest upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, popularyzowanie metody animacji społeczności lokalnych, a także wzmacnianie trwałości dotychczas zawiązanych partnerstw. W ramach inicjatywy oferowane jest wsparcie eksperckie, regularne zjazdy absolwentów, szkolenia oraz webinaria, a także dostęp do bazy materiałów. Najbardziej aktywni uczestnicy tworzą „Społeczność Animatorów”, którzy nie tylko pracują nad doskonaleniem metody animacji i rozwijaniem narzędzi aktywizacji społeczności lokalnych, ale również wspierają proces powstawania nowych partnerstw w miejscach dotychczas nieobjętych programem.
 

Dotacja PAFW wyniosła 2.104.806 USD, w tym na ostatnią edycję 348.728 USD.
 

Realizator programu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
strona programu: www.lokalnepartnerstwa.org.pl  

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Joanna Lempart-Winnicka (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Kaliny Grzeszuk-Zajączkowskiej (Koordynator Programowy)