STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda
Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda

29 czerwca w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Dyplomy odebrało 45 stypendystów, którzy dołączyli do grona prawie 700 absolwentów Programu Kirklanda. Gościem specjalnym spotkania był dr Paweł Kowal, były Sekretarz Stanu w MSZ, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Tegoroczni stypendyści Programu Kirklanda spotkali się w Krakowie
Tegoroczni stypendyści Programu Kirklanda spotkali się w Krakowie

W dniach 9-11 marca stypendyści wzięli udział w szeregu spotkań poświęconych samorządowi lokalnemu oraz organizacjom pozarządowym, poznając dobre praktyki w zakresie lokalnego rozwoju oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego wypracowywane na poziomie regionalnym i lokalnym. Gościem zjazdu był Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów PAFW.

Inauguracja Programu Kirklanda w roku akademickim 2015/16
Inauguracja Programu Kirklanda w roku akademickim 2015/16

45 stypendystów z 8 krajów Europy Wschodniej i Azji Centralnej rozpoczęło studia w Polsce. 18 września na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja XVI edycji Programu Stypendialnego im. Lana Kirklanda. Wykład inauguracyjnywygłosiła dr Krystyna Łybacka, była Minister Edukacji Narodowej i Sportu, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Program, rozpoczęty w 2000 roku, ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, a także Zakaukazia i Azji Centralnej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Aktualnie program jest adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

Stypendium rozpoczyna się kursem przygotowawczym, którego celem jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu historii, sytuacji politycznej i społecznej Polski. Następnie stypendyści realizują swoje indywidualne programy na uczelniach Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Lublina, przygotowując pod kierunkiem opiekunów naukowych prace semestralne i dyplomowe. Organizowane są zjazdy integracyjno-merytoryczne, a także staże w instytucjach państwowych (np. w Sądzie Najwyższym, Narodowym Banku Polskim, czy urzędach marszałkowskich), pozarządowych oraz prywatnych. Dodatkowym elementem programu są zajęcia z zakresu realizacji projektów społecznych i pracy zespołowej.

 

Pilotażową ścieżką w ramach programu jest – uruchomiony we wrześniu 2016 roku – Kirkland Research Program. Jest to oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla osób z ugruntowaną pozycją naukową z krajów objętych programem. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego ma być przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

Rokrocznie w programie uczestniczy około 45 stypendystów. W latach 2000-2016 program ukończyło 699 osób z jedenastu krajów, w tym 373 z Ukrainy, 137 z Białorusi, 47 z Gruzji, 43 z Rosji, 25 z Armenii, 19 z Mołdawii, 18 z Kazachstanu, 12 z Litwy, 10 ze Słowacji, 8 z Kirgistanu i 7 z Azerbejdżanu. Najpopularniejszym kierunkiem wśród stypendystów są ekonomia i zarządzanie oraz prawo, dużym zainteresowaniem cieszą się także nauki społeczne, dziennikarstwo, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy wyższych uczelni oraz urzędnicy i eksperci.

W obecnej edycji (2016/17) bierze udział 46 osób reprezentujących 8 krajów. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (25 osób), pozostali pochodzą z Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Kirgistanu. Przeważają prawnicy, ekonomiści, dziennikarze, a także pracownicy administracji samorządowej i działacze organizacji pozarządowych.

Po zakończeniu programu z jego absolwentami utrzymywany jest regularny kontakt – dzięki biuletynowi, zjazdom absolwentów oraz poprzez stronę internetową www.kirkland.edu.pl. Zjazdy absolwentów, odbywające się co 3-4 lata, służą podtrzymywaniu więzi ich uczestników z Polską oraz między sobą, a także nawiązywaniu nowych kontaktów. Są również okazją do pogłębienia wiedzy Kirklandystów o Polsce, Unii Europejskiej oraz do dyskusji na temat możliwych kierunków przemian w krajach regionu. Byli stypendyści korzystają ze wsparcia Koordynatora Projektów Poststypendialnych, którego rolą jest pomoc absolwentom w utrzymywaniu kontaktów z Polską, a także w podejmowaniu przez nich wspólnych przedsięwzięć, takich jak krajowe stowarzyszenia absolwenckie.

 

W latach 2001-2013 Realizatorem Programu była Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Następnie, do roku 2016, program był realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 

Dotacja PAFW wyniosła 12.007.319 USD, w tym na bieżącą edycję 362.619 USD.

Realizator programu:
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka

tel. 504-103-904

 

strona programu: www.kirkland.edu.pl

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Agnieszką Mazur (Kierownik Programowy)