STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA
Tegoroczni Kirklandyści odebrali dyplomy
Tegoroczni Kirklandyści odebrali dyplomy

26 czerwca 2017 r. w Sali Kolumnowej gmachu Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dyplomy odebrało 43 stypendystów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawi, Armenii i Azerbejdżanu, którzy w roku akademickim 2016/17 uczestniczyli w Programie Kirklanda. Gościem specjalnym uroczystości był Prof. Adam Daniel Rotfeld.

Nałeczów i Lublin gościły Kirklandystów
Nałeczów i Lublin gościły Kirklandystów

W dniach 10-12 maja 2017 r. odbył się zjazd stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Uczestnicy XVII edycji, studiujący w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, spotkali się w Nałęczowie i Lublinie, aby m.in. zaprezentować swoje prace dyplomowe.

Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda
Zakończenie XVI edycji Programu Kirklanda

29 czerwca w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste zakończenie XVI edycji Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Dyplomy odebrało 45 stypendystów, którzy dołączyli do grona prawie 700 absolwentów Programu Kirklanda. Gościem specjalnym spotkania był dr Paweł Kowal, były Sekretarz Stanu w MSZ, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

Program, rozpoczęty w 2000 roku, ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, a także Zakaukazia i Azji Centralnej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach. Aktualnie program jest adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze.

Stypendium rozpoczyna się kursem przygotowawczym, którego celem jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu historii, sytuacji politycznej i społecznej Polski. Następnie stypendyści realizują swoje indywidualne programy na uczelniach Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Lublina, przygotowując pod kierunkiem opiekunów naukowych prace semestralne i dyplomowe. Organizowane są zjazdy integracyjno-merytoryczne, a także staże w instytucjach państwowych (np. w Sądzie Najwyższym, Narodowym Banku Polskim, czy urzędach marszałkowskich), pozarządowych oraz prywatnych. Dodatkowym elementem programu są zajęcia z zakresu realizacji projektów społecznych i pracy zespołowej.

 

Pilotażową ścieżką w ramach programu jest – uruchomiony we wrześniu 2016 roku – Kirkland Research Program. Jest to oferta jednosemestralnych staży badawczo-naukowych dla osób z ugruntowaną pozycją naukową z krajów objętych programem. Efektem indywidualnej pracy pod kierunkiem opiekuna naukowego ma być przygotowanie przez stażystę artykułu naukowego.

W latach 2000-2017 program ukończyły 744 osoby z jedenastu krajów, w tym 399 z Ukrainy, 143 z Białorusi, 50 z Gruzji, 45 z Rosji, 27 z Armenii, 22 z Mołdawii, 18 z Kazachstanu, 12 z Litwy, 10 ze Słowacji, 8 z Kirgistanu i 8 z Azerbejdżanu. Najpopularniejszym kierunkiem wśród stypendystów są ekonomia i zarządzanie oraz prawo, dużym zainteresowaniem cieszą się także nauki społeczne, dziennikarstwo, nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili pracownicy wyższych uczelni oraz urzędnicy i eksperci.


W obecnej edycji (rok akademicki 2017/18) bierze udział 47 osób reprezentujących 5 krajów. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (33 osoby), pozostali pochodzą z Białorusi (5), Gruzji (4), Rosji (3) i Armenii (2). Przeważają prawnicy, pracownicy administracji samorządowej i działacze organizacji pozarządowych.

Po zakończeniu programu z jego absolwentami utrzymywany jest regularny kontakt – dzięki biuletynowi, zjazdom absolwentów oraz poprzez stronę internetową www.kirkland.edu.pl. Zjazdy absolwentów, odbywające się co 3-4 lata, służą podtrzymywaniu więzi ich uczestników z Polską oraz między sobą, a także nawiązywaniu nowych kontaktów. Są również okazją do pogłębienia wiedzy Kirklandystów o Polsce, Unii Europejskiej oraz do dyskusji na temat możliwych kierunków przemian w krajach regionu. Byli stypendyści korzystają ze wsparcia Koordynatora Projektów Poststypendialnych, którego rolą jest pomoc absolwentom w utrzymywaniu kontaktów z Polską, a także w podejmowaniu przez nich wspólnych przedsięwzięć, takich jak krajowe stowarzyszenia absolwenckie.

 

W latach 2001-2013 Realizatorem Programu była Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Następnie, do roku 2016, program był realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 

Dotacja PAFW wyniosła 12.484.085 USD, w tym na bieżącą edycję 113.481 USD.

Realizator programu:
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa

Dyrektor Programu: Urszula Sobiecka

tel. 504-103-904

 

strona programu: www.kirkland.edu.pl

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW: 
Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy)

we współpracy z Agnieszką Mazur (Kierownik Programowy)