DZIAŁAJ LOKALNIE
Zagłosuj na „Społecznika Roku 2017”
Zagłosuj na „Społecznika Roku 2017”

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziewiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2017 roku.

Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie
Ruszył nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie

Wkrótce Sieć ODL powiększy się o nowe Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Od połowy lipca organizacje, które chcą dołączyć do programu „Działaj Lokalnie” i są gotowe do uruchomienia lokalnego konkursu grantowego ze środków własnych lub pozyskanych lokalnie w oparciu o standardy wypracowane w programie, mogą nadsyłać wnioski aplikacyjne.

20 lat Dobroczyńcy Roku!
20 lat Dobroczyńcy Roku!

Przez ostatnie dwadzieścia lat, o tytuł Dobroczyńcy Roku starało się blisko 1700 firm. 29 maja 2017 r., w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się uroczysta gala w czasie której poznaliśmy laureatów jubileuszowej edycji Konkursu. Była to też świetna okazja do podsumowania historii i osiągnięć tego przedsięwzięcia dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. W ramach programu oferowana jest pomoc w tworzeniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.

Dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym w otwartych konkursach grantowych organizowanych raz w roku przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), która obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, działające na terenie od czterech gmin do kilku powiatów. Sieć ODL sukcesywnie powiększa się – od 15 ośrodków w 2004 roku do 67 organizacji obecnie i obejmuje swoim zasięgiem 579 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa Ośrodki Działaj Lokalnie. Nawiązują one współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Nowe ODL wyłaniane są w otwartym naborze przez Komisję Konkursową. Beneficjentami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

W trzech pierwszych edycjach „Działaj Lokalnie”, od 2000 roku, w ogólnopolskich konkursach grantowych wsparto 356 projektów przy zaangażowaniu ponad 1 miliona dolarów ze środków PAFW. W 2004 roku dodatkowo uruchomione zostały lokalne konkursy, za pośrednictwem Lokalnych Organizacji Grantowych (obecnie nazywanych Ośrodkami Działaj Lokalnie). W latach 2004–2012 dofinansowano łącznie 99 projektów w konkursach ogólnopolskich, a 4886 dotacji przyznano za pośrednictwem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach VIII edycji programu, w dwóch konkursach grantowych, w 2013 i 2014 roku, w przyznano 1581 dotacji. W IX edycji programu przyznanych zostało 1720 dotacji. W styczniu 2017 r. rozpoczęła się X edycja.

 

Dotychczas w realizację ponad 8600 projektów zaangażowanych było łącznie prawie 3,5 miliona uczestników, w tym ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Dofinansowane inicjatywy dotyczą głównie wzmacniania współpracy wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, a także podnoszenia atrakcyjności regionu.

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Dla realizatorów wspieranych inicjatyw organizowany jest konkurs „Opowiedz…”, w którym nagradzane są najciekawsze formy promowania i komunikowania podejmowanych działań. Zwycięskie prace ze wszystkich edycji konkursu można obejrzeć na stronie internetowej programu. Od kilku lat organizowany jest również konkurs, w którym dofinansowywane są najbardziej kreatywne pomysły na przeprowadzenie kampanii o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pozarządową posiadającą status OPP.

Podnoszeniu jakości pracy Ośrodków Działaj Lokalnie służą szkolenia, warsztaty, spotkania regionalne, wizyty studyjne, oraz webinaria które pozwalają na wymianę dobrych praktyk, podnoszenie wiedzy i kompetencji oraz zacieśniają współpracę wewnątrz sieci. Ośrodki Działaj Lokalnie w najwyższym stopniu spełniające standardy w realizacji programu otrzymują certyfikaty, będące formą docenienia ich za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych, stanowiących wzór dla innych organizacji. Dotychczas certyfikatami uhonorowane zostały 24 Ośrodki.

Ośrodki Działaj Lokalnie wykorzystują zdobyte w programie doświadczenia, m.in. angażując się w inne przedsięwzięcia Fundacji, takie jak „Lokalne Partnerstwa PAFW”, gdzie mogą pełnić rolę liderów koalicji składających się z różnych uczestników programów Fundacji, którzy wspólnie realizują projekty społeczne odpowiadające na potrzeby ich społeczności. To także program „Liderzy PAFW”, w którym przedstawiciele ODL uczestniczą zarówno jako liderzy, jak i tutorzy, czy też „Nowe Technologie Lokalnie”, w którym m.in. współtworzą sieć mobilnych doradców wspierających inne organizacje w korzystaniu z ICT.

 

W 2016 roku uruchomiona została Szkoła Lokalnych Doradców „FIMANGO” – inicjatywa wykorzystująca zasoby programów PAFW „Działaj Lokalnie” oraz „Zarządzanie Finansami w Organizacjach Pozarządowych" (FIMANGO). Jest to intensywny program szkoleniowy podnoszący kompetencje przedstawicieli ODL w zakresie świadczenia usług poradniczych z zarządzania finansami dla mniejszych, lokalnych organizacji z nimi współpracujących. Ponadto, w minionym roku została powołana Rada Doradcza ds. Rozwoju Sieci ODL, składająca się z przedstawicieli najbardziej doświadczonych, certyfikowanych ODL oraz dwóch niezależnych ekspertów.

 

Doświadczenia „Działaj Lokalnie” są także przenoszone na grunt ukraiński w ramach projektu Global Challanges Local Solutions współfinansowanego przez PAFW w programie „Przemiany w Regionie” (RITA). Projekt realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ukraińską Fundacją Ednania i ma na celu inicjację na Ukrainie sieci organizacji pozarządowych wzorowanej na ODL.

 

W ramach „Działaj Lokalnie” PAFW wspiera konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” i sprawuje patronat nad kategorią „Zaangażowanie lokalne” promującą aktywność społeczną przedsiębiorstw, które we współpracy z ODL przyczyniają się do trwałych zmian w lokalnych społecznościach. Fundacja jest także partnerem głównym Konkursu „Społecznik Roku”, organizowanego przez tygodnik „Newsweek Polska” (partnerem merytorycznym jest ARFP), którego celem jest nagradzanie obywatelskich postaw oraz promowanie aktywności pojedynczych osób i stojących za nimi organizacji w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych. W ramach programu Fundacja wspiera również plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” organizowany przez ARFP, w którym osoby publiczne nagradzane są za swoją działalność charytatywną.
 

Dotacja PAFW wyniosła 14.355.205 USD, w tym na bieżącą edycję 745.999 USD.

Realizator programu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl 
strona programu: www.dzialajlokalnie.pl
 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Joanna Lempart-Winnicka (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Kaliny Grzeszuk-Zajączkowskiej (Koordynator Programowy)