DZIAŁAJ LOKALNIE
"Działaj Lokalnie" na Ukrainie

Doświadczenia programu PAFW „Działaj Lokalnie” będą transferowane na grunt ukraiński. Trzy Ośrodki Działaj Lokalnie otrzymały środki na realizację partnerskich projektów z organizacjami ukraińskimi. Projekt realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z ukraińską Fundacją Ednania.

Konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte
Konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte

W lutym ruszyły lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w których można uzyskać dofinansowanie na projekty służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości i wsi wokół działań odpowiadających na ich lokalne potrzeby.

Zgłoś firmę do XX edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
Zgłoś firmę do XX edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Do końca stycznia można nominować odpowiedzialne społecznie firmy i fundacje korporacyjne w dwudziestej, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a fundatorem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Celem realizowanego od 2000 roku programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. W ramach programu oferowana jest pomoc w tworzeniu aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze.

 

Dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym w otwartych konkursach grantowych organizowanych raz w roku przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), która obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, działające na terenie od czterech gmin do kilku powiatów. Sieć ODL sukcesywnie powiększa się – od 15 ośrodków w 2004 roku do 67 organizacji w 2015 roku. Obecnie obejmuje 618 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa Ośrodki Działaj Lokalnie. Nowe ODL wyłaniane są w otwartym naborze przez Komisję Konkursową. Beneficjentami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski mogą składać organizacje oraz instytucje publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

 

W trzech pierwszych edycjach „Działaj Lokalnie”, od 2000 roku, w ogólnopolskich konkursach grantowych wsparto 356 projektów przy zaangażowaniu ponad 1 miliona dolarów ze środków PAFW. W 2004 roku dodatkowo uruchomione zostały lokalne konkursy, za pośrednictwem Lokalnych Organizacji Grantowych (obecnie nazywanych Ośrodkami Działaj Lokalnie). W latach 2004–2012 dofinansowano łącznie 99 projektów w konkursach ogólnopolskich, a 4886 dotacji przyznano za pośrednictwem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach VIII edycji programu, w dwóch konkursach grantowych, w 2013 i 2014 roku, w przyznano 1581 dotacji. W rozpoczętej w 2015 roku IX edycji programu przyznanych zostało 806 dotacji. Dotychczas w realizację blisko 8 tysięcy projektów zaangażowanych było łącznie prawie 3 miliony uczestników, w tym ponad 150 tysięcy wolontariuszy. Dofinansowane inicjatywy dotyczą głównie wzmacniania współpracy wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, a także podnoszenia atrakcyjności regionu.

 

Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy. Dla realizatorów wspieranych inicjatyw organizowany jest konkurs „Opowiedz…”, w którym nagradzane są najciekawsze formy promowania i komunikowania podejmowanych działań. Zwycięskie prace ze wszystkich edycji konkursu można obejrzeć na stronie internetowej programu. Od kilku lat organizowany jest również konkurs, w którym dofinansowywane są najbardziej kreatywne pomysły na przeprowadzenie kampanii o możliwości przekazania 1% podatku na organizację pozarządową posiadającą status OPP.

 

Podnoszeniu jakości pracy Ośrodków Działaj Lokalnie służą szkolenia, warsztaty, spotkania regionalne oraz wizyty studyjne, które pozwalają na wymianę dobrych praktyk, podnoszenie wiedzy i kompetencji oraz zacieśniają współpracę wewnątrz sieci. Ośrodki Działaj Lokalnie w najwyższym stopniu spełniające standardy w realizacji programu otrzymują certyfikaty, będące formą docenienia ich za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych, stanowiących wzór dla innych organizacji. Dotychczas certyfikatami uhonorowanych zostało 21 Ośrodków. 
 

 

W 2015 roku program obchodził swoje 15-lecie. Jego osiągnięcia podsumowane zostały jesienią w Warszawie podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 200 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski, liderów aktywności obywatelskiej i społeczników. Gościem specjalnym był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Ośrodki Działaj Lokalnie wykorzystują zdobyte w programie doświadczenia, m.in. angażując się w inne przedsięwzięcia Fundacji, takie jak „Lokalne Partnerstwa PAFW”, gdzie mogą pełnić rolę liderów koalicji składających się z różnych uczestników programów Fundacji, którzy wspólnie realizują projekty społeczne odpowiadające na potrzeby ich społeczności. To także program „Liderzy PAFW”, w którym przedstawiciele ODL uczestniczą zarówno jako liderzy, jak i tutorzy, czy też „Nowe Technologie Lokalnie”, w którym m.in. współtworzą sieć mobilnych doradców wspierających inne organizacje w korzystaniu z ICT. W latach 2012-2014 Ośrodki Działaj Lokalnie brały również udział w projekcie Narodowego Banku Polskiego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym PAFW było partnerem wspierającym – „Dobrze inwestuj w dobro. Nowe horyzonty zarządzania finansami”. W 2016 roku uruchomiona została Szkoła Lokalnych Doradców „FIMANGO” – inicjatywa wykorzystująca zasoby programów PAFW „Działaj Lokalnie” oraz „Zarządzanie Finansami w Organizacjach Pozarządowych" (FIMANGO). Jest to intensywny program szkoleniowy podnoszący kompetencje przedstawicieli ODL w zakresie świadczenia usług poradniczych z zarządzania finansami dla mniejszych, lokalnych organizacji z nimi współpracujących.

 

Ośrodki Działaj Lokalnie nawiązują współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przedsiębiorcami.

 

W ramach „Działaj Lokalnie” PAFW wspiera konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” i sprawuje patronat nad kategorią „Zaangażowanie lokalne” promującą aktywność społeczną przedsiębiorstw, które we współpracy z ODL przyczyniają się do trwałych zmian w lokalnych społecznościach. Fundacja jest także partnerem głównym Konkursu „Społecznik Roku”, organizowanego przez tygodnik „Newsweek Polska” (partnerem merytorycznym jest ARFP), którego celem jest nagradzanie obywatelskich postaw oraz promowanie aktywności pojedynczych osób i stojących za nimi organizacji w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych.

 

W ramach programu Fundacja wspiera również plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym osoby publiczne nagradzane są za swoją działalność charytatywną.

 

Dotacja PAFW wyniosła 13.325.660 USD, w tym na bieżącą edycję 1.716.063 USD.

Realizator programu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (22) 622-01-22, fax (22) 622-02-11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl 
strona programu: www.dzialajlokalnie.pl
 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Joanna Lempart-Winnicka (Dyrektor Programowy)
przy wsparciu Kaliny Grzeszuk-Zajączkowskiej (Koordynator Programowy)