WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”
Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”

2 lutego 2017 r., wykładem prof. Andrzeja Bliklego, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) zainaugurowała czwartą edycję programu szkoleniowego „Menedżerowie NGO” (PROMENGO). Program  jest realizowany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, w ramach szerszego przedsięwzięcia PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

Trzecia edycja „PROMENGO” za nami
Trzecia edycja „PROMENGO” za nami

44 osoby - menedżerowie i menedżerki organizacji pozarządowych z całej Polski, zakończyły trwający rok program edukacyjny podnoszący ich kompetencje zarządcze. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w ramach programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

15 lat ngo.pl
15 lat ngo.pl

Portal ngo.pl to największy i unikatowy na skalę światową portal, poświęcony organizacjom pozarządowym. Z prostego serwisu informacyjnego, publikującego kilka wiadomości dziennie, w ciągu 15 lat, stał się ważnym medium trzeciego sektora, źródłem wiedzy i wsparcia dla fundacji oraz stowarzyszeń. Dziś ngo.pl znane jest wśród 73% przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce.

Celem programu jest zapewnianie organizacjom pozarządowym i liderom społecznym w Polsce, szczególnie z małych miast i wsi, wsparcia instytucjonalnego poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń. Sprzyja to poprawie warunków funkcjonowania organizacji trzeciego sektora i podniesieniu jakości zarządzania nimi, co prowadzi do bardziej efektywnego działania i skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć społecznych.

Obecnie program przebiega na czterech ścieżkach.

Pierwsza – „Towarzystwo Wzajemnej Informacji" – to system informacji dla organizacji obywatelskich, którego głównym komponentem jest Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl zawierający m.in. bazę około 150 tysięcy organizacji pozarządowych; w 2016 roku Portal odnotował miesięcznie średnio ponad 700 tysięcy wizyt i około 530 tysięcy użytkowników. Na system składają się ponadto Informatorium z Infolinią 801-646-719, badania i publikacje, a także kwartalnik „Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw Publicznych.

Druga ścieżka – „EURO-NGO+” – ma na celu zwiększenie przez organizacje non-profit absorpcji środków Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programu PAFW „EURO-NGO”, realizowanego w latach 2003–2006, który przyczynił się do pozyskania przez polskie organizacje pozarządowe wiedzy na temat funduszy strukturalnych oraz podniesienia kompetencji tych organizacji, umożliwiając im skuteczne aplikowanie o środki unijne. Otrzymały one wsparcie w budowaniu partnerstw, rzecznictwie i udziale w procesach planowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 oraz obecnie – na lata 2014-2020. Działania informacyjne prowadzone są poprzez serwis www.eu.ngo.pl, zaś działania rzecznicze – przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP). Oferta obejmuje również wsparcie eksperckie.

Trzecia ścieżka – „NGO Training” – zawiera dwie części. Pierwsza – „Zarządzanie Finansami w NGO” („FIMANGO”) – to szkolenia, poradnictwo i publikacje dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w organizacjach non-profit, w większości spoza dużych aglomeracji miejskich. Łącznie, w latach 2000-2016, w tego typu szkoleniach wzięło udział ponad 4000 osób reprezentujących ponad 2900 organizacji z całej Polski. Szkolenia realizowane są przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Druga część, uruchomiona w 2013 roku, to kompleksowa oferta edukacyjna dla menedżerów NGO, składająca się z programu szkoleniowego „PROMENGO”, platformy e-learningowej „Kursodrom”, z której skorzystało już ponad 3200 osób, oraz warsztatów z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Realizatorem tej części jest utworzona przez PAFW Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Czwarta ścieżka stanowi kontynuację wybranych działań prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach zakończonego w 2014 roku programu „Obywatel i Prawo”, który miał na celu poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej, a także pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej. Kontynuacja polega na upowszechnianiu dorobku programu, podtrzymaniu działań informacyjnych i wydawniczych, m.in. poprzez portal www.obywateliprawo.pl oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”, a także monitorowaniu realizacji uregulowań dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Ponadto, w ramach programu PAFW jest współorganizatorem corocznego ogólnopolskiego spotkania organizacji wiejskich w Marózie. W spotkaniach służących integracji, wymianie doświadczeń, nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz współpracy bierze udział ponad 300 przedstawicieli blisko 160 organizacji z różnych regionów Polski. Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. PAFW wspiera również prowadzone cyklicznie badania kondycji trzeciego sektora.

 

Dotacja PAFW wyniosła 8.614.649 USD, w tym na bieżącą edycję 544.057 USD.
 

Realizatorzy programu:

 

ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
e-mail: klon@klon.org.pl

Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
www.eu.ngo.pl

 

„FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
e-mail: fimango@frso.pl

 

„Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
tel. (22) 550-28-10
e-mail: faoo@faoo.pl
www.kursodrom.pl

 

ścieżka "Obywatel i Prawo": Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa
tel. (22) 556-42-60, fax (22) 556-42-62
e-mail: isp@isp.org.pl
www.obywateliprawo.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW: 
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)