STYPENDIA POMOSTOWE
Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami
Zawody szkolne Olimpiady Przedsiębiorczości za nami

Ponad 15,5 tys. uczniów z blisko tysiąca szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 1 grudnia br. do pierwszego etapu XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która przebiega pod hasłem „Przywództwo w biznesie”. Zadaniem tak licznej grupy młodych pasjonatów przedsiębiorczości było rozwiązanie testu wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. PAFW jest partnerem strategicznym Olimpiady.

Stypendia pomostowe – dobry start na studia
Stypendia pomostowe – dobry start na studia

700 stypendiów na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli w tym roku studia dzienne. 23 listopada w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja piętnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Stażyści PAII z wizytą w Waszyngtonie
Stażyści PAII z wizytą w Waszyngtonie

W dniach 14-16 września 2016 r. tegoroczni uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (Polish-American Internship Initiative; PAII) gościli w Waszyngtonie na zaproszenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w USA. Stażyści wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami polskiej dyplomacji, administracji amerykańskiej, biznesu oraz Banku Światowego.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są wspólnym przedsięwzięciem różnych partnerów. Jest ono finansowane przez: Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundację PZU, Fundację BGK, Fundację Orange, Fundację BGŻ, Fundację Wspomagania Wsi, a także koalicję ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych i we współpracy z Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Na realizację czternastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli 92 mln zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 52,5 mln zł.

W ramach akcji „Dyplom z Marzeń”, której celem jest zachęcenie i wsparcie kolejnych lokalnych organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw stypendialnych zgodnych z ideą Programu Stypendiów Pomostowych, od 2006 r. 138 takich organizacji zaangażowało się w pomoc dla 3461 stypendystów.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 19 500 stypendiów, w tym ponad 14 000 na pierwszy rok studiów. W roku akademickim 2015/16 stypendia otrzymuje 1283 studentów i doktorantów, w tym 846 studentów na pierwszym roku.

Obecnie program to rozbudowany system stypendialny, którego oferta wykracza poza pomoc na pierwszym roku studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów – w ramach konkursu „Prymus”, stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy.

Program oferuje również wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie ("Polish-American Internship Initiative"). W latach 2011-2015, 79 studentów odbyło staże w ośmiu korporacjach: Chevron North America, Boeing, Citi, General Electric Hitachi, Pittsburgh Glass Works LLC, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation i Westinghouse Electric Company.

Jednym z segmentów programu były stypendia naukowe adresowane do wyróżniającej się w nauce młodzieży z małych miast i wsi, studiującej na kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni niepaństwowych oraz w prywatnych szkołach biznesu. W latach 2001-2014 przyznano łącznie blisko 7 tysięcy takich stypendiów.

Przeprowadzone wśród stypendystów badania ankietowe wykazały, że dla 30 procent młodych ludzi ze wsi i małych miast Program Stypendiów Pomostowych był jedyną szansą na podjęcie studiów. Blisko 90 procent absolwentów kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, a 80 procent studentów ukończyło studia w terminie. Zaledwie 4 procent rezygnuje. Ponad połowa zamierza dalej się kształcić po zakończeniu studiów.

Poprzez Program Stypendiów Pomostowych, PAFW wspiera również działania na rzecz rozwoju inicjatyw stypendialnych i wolontariatu prowadzone przez Fundację Dobra Sieć; należą do nich między innymi portal www.mojestypendium.pl – największy w Polsce serwis internetowy poświęcony stypendiom, a także konkurs „Dobre Stypendia” promujący najlepsze programy stypendialne samorządów, uczelni, firm oraz organizacji pozarządowych.

Patronat medialny nad programem sprawuje "Rzeczpospolita" oraz „Forum Akademickie” i „Perspektywy”.

Dotacja PAFW wyniosła 20.450.323 USD, w tym na ostatnią edycję 625.529 USD.

 

Realizatorzy programu:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź
tel. (42) 632-59-91, 631-95-58, fax (42) 630-27-81
e-mail: fep@fep.lodz.pl
strona programu: www.stypendia-pomostowe.pl 

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa: www.paii.pl 
 

Fundacja Dobra Sieć („Moje Stypendium” i „e-wolontariat”)
ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
tel. (22) 825 70 22
e-mail: biuro@dobrasiec.org  
www.dobrasiec.org

 

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)