SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)
VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą
VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą

3 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą. W roku szkolnym 2016/17 w akcji „Szkoła z Klasą” uczestniczyły 203 szkoły z całej Polski. 120 uczniów i nauczycieli z całej Polski przyjechało do Warszawy, aby podczas Festiwalu dokonań podsumowania swojej pracy w 15. edycji „Szkoły z Klasą”.

„OK Zeszyt” w „Szkole Uczącej Się”
„OK Zeszyt” w „Szkole Uczącej Się”

Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS) prowadzi od września 2016 r. nowe działanie „OK Zeszyt” popularyzujący wśród nauczycieli metodę pracy „OK Zeszytem” w szkole. W I edycji bierze udział ponad 600 nauczycieli różnych przedmiotów, uczących na różnych poziomach edukacyjnych. Trwa rekrutacja do II edycji.

Konferencja dyrektorów „SUS”
Konferencja dyrektorów „SUS”

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dyrektor - rada pedagogiczna - uczenie się i nauczanie jako trzy płaszczyzny rozwoju”. Ponad stu uczestników z całej Polski - dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się (SUS) - dzieliło się swoją wiedzą na temat działań na rzecz rozwoju szkoły.

W ramach programu, realizowanego od 2000 roku, prowadzone są kompleksowe działania na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych. Poprawa jakości pracy szkół, w szczególności z terenów wiejskich i małych miast, odbywa się głównie poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. „SUS” wprowadza w ich codzienną praktykę autorski system zapewniania jakości, który w efekcie prowadzi do zwiększenia autonomii zespołu nauczycielskiego, wzmocnienia dyrektora jako lidera wdrażania zmian w szkole, poprawy pracy zespołowej oraz wpływa na poprawę wyników nauczania.

„SUS” to szeroki program obejmujący m.in. szkolenia nauczycieli, warsztaty dla rad pedagogicznych, konferencje dla dyrektorów, kursy internetowe, systemowy program wsparcia we wprowadzaniu oceniania kształtującego, laboratoria edukacyjne, a także studia podyplomowe. Uczestniczące w programie szkoły wypracowują rozwiązania organizacyjne profesjonalizujące pracę nauczycieli, monitorują efekty swoich działań, dzielą się między sobą najlepszymi praktykami. Efektem realizacji programu jest podniesienie jakości w kluczowych obszarach pracy szkół, jakimi są: efektywność kształcenia (nauczania i uczenia się uczniów), szkoła jako instytucja, a także relacje szkoły ze środowiskiem zewnętrznym.

 

W ciągu 16 lat w programie uczestniczyło ponad 3400 szkół (z tego ponad 1400 w zasadniczej części programu „SUS”, wprowadzających również podstawy oceniania kształtującego), zaś szkoleniami oferowanymi w ramach wszystkich komponentów „SUS” zostało objętych ponad 65 tysięcy nauczycieli.

Od 2009 roku realizowany jest projekt Nauczycielska Akademia Internetowa” (N@I). To zakrojone na najszerszą skalę w Polsce szkolenia na odległość dla nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów i poziomów szkół oraz przedszkoli. Kursy „N@I”, wykorzystujące e-learning oraz coaching przez Internet, między innymi przygotowują nauczycieli do stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w pracy z uczniami. „N@I” oferuje 7 rocznych kursów. Od roku akademickiego 2016/17 nauczyciele mogą również wybrać szkolenie poświęcone nowemu narzędziu wspomagającemu ocenianie kształtujące „OK Zeszyt”. W kursach online co roku bierze udział ok. 1500 nauczycieli.

Wieloletnie doświadczenia „SUS” wykorzystywane były w zakończonym w 2015 roku programie „Akademia Uczniowska” finansowanym ze środków unijnych. Jego celem była promocja matematyki i przedmiotów przyrodniczych wśród gimnazjalistów. Zostało nim objętych 310 gimnazjów, 1500 nauczycieli i ponad 40 tysięcy uczniów. Szkoły otrzymały m.in. fundusze na działanie kół naukowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, zestawy młodego odkrywcy oraz możliwość uczestnictwa w festiwalach nauki.

Od 2007 roku, przy współpracy z Collegium Civitas i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, w ramach programu prowadzone są Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, których zadaniem jest doskonalenie kwalifikacji dyrektorów szkół oraz pracowników organów nadzoru i kuratoriów oświaty. Dotychczas dyplom ukończenia studiów otrzymało 331 osób.

PAFW jest partnerem przedsięwzięcia Szkoła z klasą 2.0, promującego wykorzystanie w uczeniu się i nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest ono rozwinięciem rozpoczętej w 2002 roku akcji „Szkoła z Klasą”, która powstała z inspiracji programem „SUS”, a prowadzona była przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (obecnie przez Fundację Szkoła z Klasą) we współpracy z „Gazetą Wyborczą”. Do końca 2016 r. wzięło w niej udział ponad 9 tysięcy szkół z całej Polski. Jej rozszerzenie stanowiły takie inicjatywy, jak: „Nauczyciel z Klasą”, „Lego, Cogito, Ago”, „Uczeń z Klasą” i „Szkoła Myślenia”. W 2014 roku uruchomiono projekt „Nauczyciel/ka I klasa” oferujący szkolenia, wsparcie eksperckie, a także platformę wymiany doświadczeń i inspiracji dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Do końca 2015 roku projekt objął swoim zasięgiem ponad 800 nauczycieli.

 

Dotacja PAFW wyniosła 10.842.723 USD, w tym na bieżącą edycję 449.769 USD.
 

Realizator programu:
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa
tel. (22) 622-00-89 wew. 111, fax (22) 875-85-40 wew. 102
e-mail: ceo@ceo.org.pl 
strona programu: www.sus.ceo.org.pl

Osoba odpowiedzialna w PAFW: 
Marianna Hajdukiewicz (Dyrektor Programowy)